كي ازانواع درایر جذبی خشك كن بدون استفاده از وسيله گرمايي مي باشد كه در صنعت هواي فشرده به نام HEATLESS DRYVER شناخته مي شود .

ويژگي درایر جذبی در اين است كه با توجه به نحوه احياء مواد سعي شده در طراحي آن همواره از 1/3 حجم مواد جهت رطوبت گيري استفاده گردد و 2/3 حجم مواد بصورت رزرو در مدار باقي بماند . در نتيجه براي تعويض مواد خشك كن لازم نيست كل حجم مواد تعويض گردد و كافي است حدود 1/3 مواد تخليه و به همان نسبت نو جايگزين گردد . كه با توجه به قيمت مواد جذب كننده رطوبت اين روش مقرون به صرفه تر از انواع ديگر درايرهاي جذبي به نظر مي رسد و همچنين با توجه به لوازم برقي مورد مصرف بر روي دراير ميتوان گفت مصرف انرژي برق در اين درايرها به حداقل مي رسد .